کوچ


دلم میخواد کوچ کنم ... از خودم، از زندگی، از اینجا ...

/ 4 نظر / 15 بازدید
یاغی

[ناراحت]

مائده

برا همین جهادی رو گذاشتن دیگه. 2 هفته از خودت میکنی و تنها دغدغت کارته. المیرا تورو جون من اگه سال بعد دانشگاه بودی و منم بودم بیا بریم جهادی رو باهم.

مائده

تو اگه مردی برا مردم خودت مفید باش. از مملکتت نخا که برات کاری انجام بده. تو ببین براش چیکار کردی. نامرداش برا راحتی خودشون فکر اونور مرزان. تو نامرد نبودی که