آخرین آرزو ؟!

گریه‌ی بی‌شیون می کنیم!

 

شمع این مسئله را بر همه کس روشن کرد

که توان تا به سحر گریه‌ی بی‌شیون کرد
حالا شب تا سحر یا سحر تا شب . . . مهم این ِ که بی‌شیون باشه . . .

 


الف .چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸

counter for tumblr