آخرین آرزو ؟!

تو هم تا حالا این احساسُ داشتی؟!


می‌گفت:

انگار برای من نوشته شده بود .‌.‌.
منطقی که  فکر می‌کردم هیچ ربطی به من نداشت ها ...! 
اما احساس می‌کردم واژه واژه‌اش داره با من حرف می‌زنه ... 
احساس می‌کردم مخاطبش منم ... 
انگار برای من نوشته شده بود ...

. . . 


الف .یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥

counter for tumblr