آخرین آرزو ؟!

مرگ در گمراهی . . .

  

           بی درد و بی غم است، چیدن رسیده را
                                                               خامیم و درد ما، از کال چیدن است...

      

                                                                                          (از قیصر امین پور)


الف .شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧

counter for tumblr