آخرین آرزو ؟!

خسته

 

خسته شدم از بس ناله کردم... خسته شدم از بس به جز ناله کاری نکردم...
بس ِ دیگه٬ بس ِ...


الف .دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧

counter for tumblr