آخرین آرزو ؟!

خیلی وقتا . . .


بعضی وقتا٬ که گاهی میشه خیلی وقتا٬ دلم می‌خواد زندگی رو بالا بیارم...
 
 

  
 آخ که چقدر دلم می‌خواد با مریم حرف بزنم... اون مستِ زندگی ِ تازه‌اش ِ... روحش هم خبر نداره...

 راستی همسایه... اینجا فقط برای دل خودم می‌نویسم... اگه دقت کنی بازدیدکننده‌‌ای هم ندارم...


الف .یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧

counter for tumblr