آخرین آرزو ؟!

SURE

Are you sure you want to delete ... ?  1

  ... No

همه‌ی مشکلاتم از همین sure شروع شده...  


الف .یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧

counter for tumblr