آخرین آرزو ؟!

د . . . و . . . ر

 

دارم ازت دور می‌شم٬ دور  ِ  دور  ِ  دور  . . .


الف .سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦

counter for tumblr