آخرین آرزو ؟!

قصد رفتن دارد . . .

مرگ از پنجره‌ی بسته مرا می‌نگرد
                                               زندگی از دم در
                                                                     قصد رفتن دارد . . .


(قسمتی از سروده‌ی عمران صلاحی)


الف .سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦

counter for tumblr