آخرین آرزو ؟!

حق با تو ِ . . .

 

ظاهرا همه حق دارن ... همه حق دارن به جز من!

 

 


الف .چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩

counter for tumblr