آخرین آرزو ؟!

حامی


دلم یه حامی می‌خواد ... حامی‌ای که جای پدر نداشته‌ام رو پر کنه ...
دلم یه پدر حامی می‌خواد ...
دلم ...گاهی یتیم بودن و نداشتن پدر بهتر از داشتن کسی ِ که مفهوم "پدر" و "مرد" رو توی ذهنت خراب کنه...


الف .شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr